Náš spolek chovatelů byl založen 25.9.1968 jako Základní organizace Českého svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Na ustavující schůzi se sešlo 32 zájemců, jenž spolek ustavili. Historicky první výbor pracoval ve složení: Josef Vlasák – předseda, Antonín Vaněk – místopředseda, Ing. Jan Solař – jednatel, Miluše Valsová – pokladník, V. Suchý – hospodář, Mil. Ečerová – registrátor.

Organizace se zprvu účastnila výstavy celostátní v Praze, kde obdržela 15 1.cen a 3 šampióny výstavy. První vlastní výstava se uskutečnila 1. - 3. 5. 1969 v místním cítovském parku, kterou navštívilo 2500 lidí, vystaveno bylo 395 králíků, 104 ks drůbeže, vše v zapůjčeném vybavení. Tyto výstavy se staly pravidelností a pořádaly se každoročně na 1.máje s účastí kolem 1000 zvířat. Teprve počátkem 70. let si spolek začal vlastními silami pořizovat výstavní vybavení. Naši členové se pravidelně, a ve velké míře, zúčastňovali okolních i vzdálených výstav, včetně národních. V prosinci 1972 se uskutečnila 1. specializovaná přehlídka holubů s počtem 1000 kusů v sále místního pohostinství. Od roku 1973 se tedy, ale pouze po dobu 6-ti let, konaly dvě výstavy.

   

Počátkem 70. let došlo současně k rozmachu holubářské odbornosti. Počet holubářů se rozrostl ze dvou na sedmnáct. Chovatelská základna se postupně rozrůstala až ke 70 členům s pestrou činností, kromě výstavnictví pořádala plesy, kulturní večery, vzdělávací přednášky. V roce 1981 se začalo jednat o stabilnějším výstavním areálu. Po zavrhnutí montované haly se začalo uvažovat o chlévu č.p. 248, kde byly ustájeny jalovice. Po intervenci spřátelených činovníků různých sfér správy, bylo uvolněno 120 tisíc Kč na úpravu objektu. Přestavba trvala v letech 1981-3 a téhož roku se již nekonala jarní výstava, byla totiž přesunuta na podzim 4. 11., kdy se slavnostně otevřel současný areál. Od této doby se konaly dvě výstavy – jarní „májová“ a podzimní, která byla od roku 1985 již jako okresní soutěžní. 

  

     

Další zlom přišel v roce 1995, kdy se nám na podzim sešlo tolik králíků, že nebylo možné pojmout všechny tři soutěžní odbornosti pohromadě. Přesunuli jsme proto holuby na leden a tím dali vzniknout nové tradici těchto výstav. Samostatná výstava holubů se pak koná až do ledna 2008, od podzimu 2008 se pak opět konají opět "jen" dvě výstavy, jarní (velikonoční - sobota a neděle velikonoční) a podzimní (první celý listopadový víkend).

V současnosti má spolek 22 dospělých členů a 5 mladých chovatelů.    

  

Svou činnost se snažíme neustále, v rámci možností daných složením členské základny, zdokonalovat. Po roce 2000 dochází díky zvyšující se počítačové gramotnosti k elektronickému systému evidence zvířat, elektronické komunikaci a hlavně elektronické administraci výstavy. Přestože spolek nedisponuje profesním IT specialistou, je dnes řada činností řešena počítačem, jako například vedení pokladny, sestavování katalogu a další. Jako první spolek na okrese Mělník (a doposud jako jedna z mála základních organizacích pořádajících "jen" místní výstavu) je katalog výstavy pro vystavovatele včetně ocenění zvířat, udělených cen a nebo i s fotkami pořízených během předchozího, tj. pátečního předvýstavního dne. Krom toho se snažíme vymýšlet další novinky, které nás, tak trochu, od jiných spolků odlišují - vína s vlastní etiketou, pamětní list s fotkou daného oceněného jedince, vlastní PF členům, sponzorům a příznivcům, letos i vlastní stolní kalendář. Další inovace v tomto směru dále připravujeme, opět připomínám, dle daných časových, finančních a materiálových možností.

    

Samostatnou kapitolou je i činnost publikační, která obzvláště v dnešní digitální době, hraje v činnosti jakékoli organizace, a tím spíš neziskové, nezanedbatelnou roli. Členové spolku pravidelně publikují své příspěvky o chovatelství v celé řadě, zejména tištěných či digitálních periodik (jmenujme zejm. Mělnický deník, časopis Chovatel, časopis Fauna, ale i další). Nejnovější zářez na pažbě publikace a prezentace představuje tento web,  který bude průběžně doplňován a vylepšován.

       

Díky značnému nemovitému majetku, kterým spolek disponuje, a o který v rámci restitucí po roce 1989 naštěstí nepřišel, je naší povinností se o tento majetek dostatečně starat a eventuálně i jeho stav opět vylepšovat. V poslední době byla např. v roce 2010 položena nová krytina nad výstavní halou, v roce 2012 položeno nové PVC ve vstupní hale, v roce 2013 rekonstruovány toalety, v roce 2014 pořízeny nové výstavní klece na velká plemena králíků a řada dalších drobným prací. V této, finančně velmi náročné části naší činnosti, se snažíme maximálně oslovovat potenciální sponzory či dotační orgány. Vynikající spolupráce a podpora je dlouhodobě nastavena ze strany vedení obce Cítov. A Český svaz chovatelů, Základní organizace Cítov (jak se nyní dle Nového občanského zákoníku spolek přesně jmenuje), se již pátým desetiletím snaží svou obec co nejlépe reprezentovat, rozvíjet a přitom nezapomínat na vše, co nám naši předci zanechali a na čem můžeme nadále stavět.

 

K oslavám 50. výročí založení spolku v roce 2018 byl zpracován almanach, který mapuje činnost spolku od jeho založení po současnost. Tento materiál byl připraven z kroniky pečlivě vedené po celou dobu existence spolku a obrazového materiálu spolku a jeho jednotlivých členů:

ALMANACH 

Zleva: Heller